poniedziałek, 5 listopada 2018

Co u Żabola? I dlaczego proces socjalizacji z Liamem się nie udał? // How's Froggie? And why socialization process with Liam didn't succeed?Cały dzisiejszy dzień zastanawiałam się o czym napisać notkę i choć pomysłów miałam sporo, zdecydowałam się na temat chyba najbardziej kontrowersyjny ze wszystkich, jakie przyszły mi do głowy... 

All day I was wondering what should I write about today, and although I had a lot of ideas, I decided to choose probably the most controversial subject that came to my mind ...

Kociarze dzielą się na dwie grupy: na tych, którzy nie wyobrażają sobie wychowania kota w pojedynkę oraz na tych, którzy uparcie stoją przy twierdzeniu, że kotełki nie są zwierzętami stadnymi, a to, że leżą obok siebie wcale nie musi świadczyć o akceptacji czy wzajemnej miłości, a raczej o tym, że po prostu grzeją siebie nawzajem. Jak jest u mnie?

Cat lovers divide into two groups: those who cannot imagine raising a cat alone, and those who persist on the claim that kittens are not gregarious animals, and the fact that from time to time they're lying next to each other does not necessarily indicate acceptance or mutual love, but rather that they just heat each other. What about my opinion?
Chociaż przyjazd Liama (kota mojej mamy) był z początku tymczasową opcją, wewnętrznie nastawiałam się na stały pobyt nowego bywalca w naszym domu. Chciałam, żeby Żabol miał brata i bardzo zależało mi na ich udanej socjalizacji. Koniec końców nie zawsze będę studentką, a świadomość zbliżającej się kariery zawodowej i przebywania większości godzin poza domem sprawiają, że coraz bardziej martwię się o samopoczucie Żabolka. 

Although the arrival of Liam (my mother's cat) was at first a temporary option, I was hoping that our new guest will stay with us permanently. I wanted Froggie to have a brother, and I really cared for their successful socialization. In the end, I will not always be a student, and the awareness of my approaching professional career and spending hours outside of home makes me more and more worried about the well-being of Froggie.Koty nie cierpią samotności, samotność wpływa bardzo negatywnie na ich zdrowie psychiczne, a to niesie za sobą nie tylko obniżony nastrój, ale i możliwe problemy zdrowotne. Dlatego możliwość zapewnienia kociego towarzysza dla mojego czarnego jedynaka była całkiem pocieszającą opcją na przyszłość. Świadome niezwykle istotnej wagi pierwszego spotkania, wybrałyśmy razem z mamą opcję socjalizacji z izolacją, polegającą na początkowym izolowaniu kotów, stopniowej wymianie zapachów. 

Cats hate loneliness, it has a very negative impact on their mental health and brings not only a lowered mood but also possible health problems. Therefore, the opportunity to provide a feline companion for my black only child was quite a therapeutic option for the future. Conscious of the crucial importance of the first meeting, we chose with my mom the so-called "socialization with isolation," which consisted in the initial isolation of our cats with the regular exchange of smells.Liam był w naszym miejscu nowy, dlatego odizolowanie go od reszty pomieszczeń poprzez umieszczenie w moim pokoju wszystkich niezbędnych rzeczy było najrozsądniejszym pomysłem. Z początku naszą największą obawą było to, czy Żabol zaakceptuje młodszego przyszywanego brata, czy może zamieni się w krwiożerczego wojownika broniącego własnego terytorium. Nasze obawy nie były wyssane z palca, Żabol przy każdej możliwej okazji kontaktu z innym kotem wpadał w dosłowną furię i syczał na nieznajomych pobratymców w sposób bardziej przerażający niż niejedna anakonda. Albo Nagini, skoro o wężach mowa. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy okazało się, że to młodszy kocurek zaczął dominować nad Żabolem, kiedy Żabol... Gdy tylko ujrzał Liama, wpadał w panikę i chował się po kątach. Nie obyło się bez aktów agresji ze strony młodszego domownika. 

Liam was the "new one" in our place, so isolating him from the rest of the rooms by placing all the necessary things in my room was the best idea. In the beginning, our greatest fear was whether Froggie would accept a younger brother who was being sewn on, or would he turn into a bloodthirsty warrior defending his territory. Our worries didn't come out of the blue, Froggie at every possible occasion of contact with another cat fell into a real fury and hissing on strangers in a more frightening manner than many anacondas. Or Nagini, if we're talking about snakes. What was our surprise when it turned out that it was a younger boy who dominated Froggie when Froggie ... When he saw Liam, he panicked and hid in the corners. It was not without acts of aggression on the part of a younger household member.


Gdy ataki agresji rosły na sile, musiałyśmy interweniować. Żabol nie jest zdrowym kotem, ma problemy z pęcherzem, a każdy niepotrzebny stres mógł okazać się powtórką z 2015 roku, kiedy to wylądował na stole operacyjnym z powodów zdrowotnych... Weterynarz praktycznie od razu po wysłuchaniu naszej relacji dotyczącej domowych kocich perypetii kazała nam kotki rozdzielić, dla dobra Żabola. Powiedziała wówczas, że wbrew pozorom koty nie są zwierzętami stadnymi, a większość kontaktów cielesnych pomiędzy osobnikami dzielącymi ten sam dom nie wynika z miłości czy wzajemnej akceptacji, a z chęci wzajemnego ogrzania się ciałem. To dało nam do myślenia. Nie mogłyśmy na siłę kontynuować prób socjalizacji naszych kotów.

When the attacks of aggression grew stronger, we had to intervene. Froggie is not a healthy cat at all. Unfortunately, he has bladder problems, and any unnecessary stress could turn out to be a repetition of 2015 when he landed on the operating table for health reasons ... Vet immediately after listening to our report on the domestic cat's vicissitudes told us to separate our kitties, for the sake of Froggs. She said then that contrary to some views, cats are not gregarious animals, and the majority of corporal contacts between individuals sharing the same home is not a result of love or mutual acceptance, but the desire to warm oneself with the body. That gave us food for thought. We could no longer continue attempting to socialize our cats.Liam i Żabol niestety nie mogą mieszkać razem. Na szczęście młodszy kotek znalazł dom u mojej babci, gdzie bardzo szybko się zadomowił. Ku mojemu zdziwieniu, zaskakująco zdobył serca zarówno dziadka jak i babci, która od lat podkreślała, że woli psy. Najwidoczniej Liam ma coś z psa ;). Nie bez powodu wyżywał się na Żabolu.

Liam and Froggie can't live together. Fortunately, the younger kitten found a home at my grandmother's, where he quickly settled in. To my surprise, he won the hearts of both grandfather and grandmother (who for years stressed that she prefers dogs). Apparently, Liam has something with a dog ;). That could explain why he didn't like Froggie. 

Jestem ciekawa, jak wyglądają relacje Waszych zwierząt, jeśli je posiadacie. Czy Wasze kotki akceptują się nawzajem, a może przysłowiowo drą koty? 

I am curious how your pets' relationships look like if you have them. Do your kittens accept each other, or perhaps they fight like cat and dog?