poniedziałek, 13 lutego 2017

Bell Hooks - All About Love

 
Marzec 2016. Książką miesiąca w czytelniczej grupie Our Shared Shelf zostaje "All about love", wydana przez amerykańską feministkę Glorię Jean Watkins, piszącą pod pseudonimem "bell hooks". Autorka definiuje w niej miłość jako akt woli - intencję i akcję jednocześnie. Opisuje doświadczenie szczerej miłości jako połączenie troski, oddania, zaufania, wiedzy, odpowiedzialności i szacunku, wzbudzając wśród czytelników szereg sprzecznych emocji. Od zachwytu po skrajną nienawiść.

March 2016. This month’s book in ‘Our Shared Shelf’ book club is ‘All about love,’ – published by an American feminist, Gloria Jean Watkins, who writes under a pseudonym – ‘bell hooks.’ The author defines love as an act of will – an intention and action at the same time. She describes an experience of honest love as a combination of care, devotion, trust, knowledge, responsibility and respect, which evoke various, contradictory emotions among readers. From delight to hate.


bell hooks po raz kolejny w dość odważny i wizjonerski sposób podeszła do tematu przewodniego w recenzowanej przeze mnie dziś książce. Niezależność intelektualna i emocjonalna dojrzałość w połączeniu z niecodzienną odwagą raczej nie przypadną do gustu sceptykom. Może właśnie dlatego nie poleciłabym tej książki osobom o ciasnych poglądach - aby w pełni delektować się "all about love" i wyciągnąć z niej to, co najlepsze, musisz podejść do tematu miłości z otwartym umysłem i tolerancją na odmienne przekonania. Mam niemalże 99% pewność, że są one odmienne od tych, które reprezentuje Watkins.

Once again, bell hooks approached the topic of the book being reviewed by me now, in quite brave and visionary manner. Both intellectual and emotional independence combined with unusual courage will not attract sceptics. Maybe that is why I will not recommend this book to any narrow-minded person. In order to fully appreciate ‘All about love’ and to elicit its gist, you need to approach the topic of love with an open mind and tolerance of other beliefs. I am almost 99% sure that they are different than those represented by Watkins.


Hooks zrobiła w tej książce coś niezwykłego. Coś, co urzekło mnie po przeczytaniu pierwszych stron. Pomimo posiadania własnych poglądów, każde zdanie wypowiadane w poszczególnych aspektach jest na tyle neutralne, że nie jest w stanie urazić nikogo, kto się z nim nie zgodzi. Niektóre argumenty zdają się zyskiwać na wiarygodności, kiedy są poparte przekonaniami religijnymi, jednakże zabieg ten jest niezwykle subtelny. Aby w pełni zrozumieć punkt widzenia autorki, nie oczekuj, że utożsamisz się z każdym jej zdaniem. Ta książka ma mobilizować do myślenia i zderzenia się ze swoimi własnymi poglądami. Weryfikowaniem ich na nowo i uzupełnianiem luk, które prędzej czy później same zapełniłyby się przez doświadczenie.

Hooks did something incredible in this book. Something that captivated me after reading first few pages. Despite one’s own beliefs, each and every sentence written on particular aspect is so neutral that it cannot hurt anyone who disagrees with what its written there. Some arguments seem to be more reliable when supported by religious beliefs. However, this approach is very subtle. In order to understand author’s point of view, do not expect that you will identify yourself with her every sentence. This book aims at encouraging you to think and to face your own beliefs – trying to verify them and filling in the gaps, which sooner or later would have filled in themselves with your experience.


 


All About Love poszerza dotychczas znane nam horyzonty, poruszając aspekt miłości nie tylko w odniesieniu do romantycznej relacji dwojga ludzi. Mowa tu o miłości do siły wyższej, miłości dziecka, miłości w społeczeństwie, pracy i całym otaczającym nas świecie. Czytając kolejne rozdziały uświadamiałam sobie, jak niewiele wiem na temat uczucia na pozór bliskiego sercu i oklepanego do granic możliwości, zwłaszcza w okresie nadchodzących walentynek.

‘All about love’ broadens already known horizons by refering to love as not only a romantic relation of two people. It describes love to God, child’s love, love in the community, work and the entire world that surround us. When reading further chapters, I realized that I know very little about the feeling which is very close to heart and extremely trite, especially when Valentine’s day is around the corner.

Zderzenie się z rzeczywistością i poznanie szerszej definicji miłości z początku może być frustrujące, a nawet bolesne, trudne do zaakceptowania. Hooks nazwała po imieniu rzeczy, które nigdy nie zostały nazwane w moim własnym otoczeniu. Właśnie dlatego uważam tę książkę za wartościową. W momentach zwątpienia, kiedy wielokrotnie negowałam istnienie tytułowego zagadnienia, czyli miłości, zapominałam, że tak naprawdę owa miłość to nasz własny, osobisty wybór. Że sami decydujemy o jej braku lub egzystencji.

Facing the reality and a new, broader definition of love may initially be frustrating, even painful and difficult to accept. Hooks named the things that were never given a name in my own surrounding. This is the reason why I perceive this book as valuable. In the moments of doubt, when I negated the existence of love many times, I forgot that love is our own and personal choice. We decide of its presence or absence by ourselves. 

Szkoda, że "All About Love" nie jest szeroko rozpowszechniona w Polsce. Dostępna dla wybranych, którzy mogą pozwolić sobie na czytanie jej w rodzimym języku nie przyniesie wpływu, jaki powinna. Jeśli jednak będziecie mieli możliwość przeczytania tej pozycji online, naprawdę, naprawdę ją polecam. Obiecuje, że na łamach HR, nie raz podejmę się omówienia wybiórczo wybranych aspektów poruszanych w tej fe-no-me-nal-nej książce. Może choć w taki sposób sprzedam Wam wiedzę, którą otrzymałam w podarunku od mojego osobistego anioła. Zabrzmiało niedorzecznie? Cóż, o nich też przeczytacie w tej książce.

It is a pity that ‘All about love’ is not widespread in Poland. Being available only to those, who can read it in the original, will not have such an influence as it should. I strongly recommend it if you have the opportunity to read it online. I promise that I will write a few posts on HR on some chosen topics from this in-cre-di-ble book. Maybe this way will allow me to sell you the knowledge that I got from my personal angel. Does this sound like an absurd? Well, you may read about them in the book as well.